opc_loader
Print deze pagina:
             ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

Sportexhengels.nl  is een geregistreerde handelsnaam van Sense Outdoor.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sense Outdoor zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sense Outdoor worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sense Outdoor ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Sense Outdoor zijn vrijblijvend en Sense Outdoor behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sense Outdoor. Sense Outdoor is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sense Outdoor dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden via iDEAL, Bancontact / Mister Cash, SOFORT Banking, vooruitbetaling of contant betaling (alleen op beurzen). Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Sense Outdoor.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Sense Outdoor bent u een bedrag van vijftien euro (EUR 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Sense Outdoor haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Sense Outdoor om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sense Outdoor gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sense Outdoor.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Sense Outdoor opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sense Outdoor verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sense Outdoor geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Sense Outdoor garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sense Outdoor daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sense Outdoor de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Sense Outdoor te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product niet gebruikt is en het product en de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Sense Outdoor producten aan de afnemer levert, is Sense Outdoor nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Sense Outdoor een ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Sense Outdoor na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Sense Outdoor in behandeling te worden genomen.

8.2 Strikt op aangeven van Sense Outdoor kunt u uw garantie aanvraag aanbieden bij de door u zelf of door ons gekozen dealer / partner indienen. Sense Outdoor zullen dit dan met desbetreffende derde partij de garantie afhandeling zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en afhandelen. Wilt u dit echter niet dan zult u het moeten opsturen naar Sense Outdoor waarbij tevens geldt dat de kosten en risico voor zendingen voor uw rekening komen

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sense Outdoor, dan wel tussen Sense Outdoor en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sense Outdoor, is Sense Outdoor niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sense Outdoor.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sense outdoor ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sense Outdoor gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sense Outdoor kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Sense Outdoor schriftelijk opgave doet van een adres, is Sense Outdoor gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sense Outdoor schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Sense Outdoor gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sense Outdoor deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sense Outdoor in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sense Outdoor vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Sense Outdoor is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) en de daarbij behorende toekomstige service afhandeling gebruik te maken van derden en uw persoons gegevens als kopie/afschrift van uw bestelling/aankoop nota hiervoor door te spelen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.